univerzitapalackehovolomouci

medialnistudia

CO?

Mediální studia na FF UP jsou prestižní, zajímavý a aktuální interdisciplinární obor, který umožňuje získat nové a rozmanité poznatky, prohloubit dosavadní znalosti, lépe porozumět principům fungování médií a osvojit si nástroje jejich analýzy. Zkoumá, jak důležitou roli ve vývoji naší kultury média hrála, jaké postavení v dnešní době zaujímají a jak se proměňují, jestli a nakolik působí na samotné jedince nebo jaký vliv mají na celou společnost. Zároveň připravuje studenty na budoucí praxi a nabízí jim studijní stáže v partnerských institucích (např. v České televizi, týdeníku A2 nebo agentuře Media Tenor).

Základní kurzy

se zaměřují na ucelený kontext vědění z oblasti mediálních studií dle světových parametrů.

Volitelné kurzy

jsou orientovány na soustavnější a hlubší studium v jedné či více specifických oblastech zájmu mediálních studií.

Struktura studia:

 • analytické kursy
 • teorie mediální komunikace
 • historie a současnost médií
 • sémioticko-komunikační rámec
 • kontexty mediální produkce (kulturální, socioekonomický, politický, filosofický, historický)
 • Vedle kursů, které jsou věnovány základním problémům teorie mediální komunikace a možnostem její analýzy (kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu), je možné si volit semináře a přednášky na témata jako:

 • chování publik
 • jazyk v médiích
 • audiovize
 • nová média a kyberkultura
 • populární kultura (Comics nebo TV studies)
 • genderové aspekty médií
 • mediální výchova
 • historické proměny médií u nás i v zahraničí
 • aktuální otázky médií apod.
 • katedrazurnalistikyffujep kulturalnistudia